Ορισμός ωρών για την παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές του Τμήματος