Πρόσκληση 11ης Συνέλευσης: Εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Διαχείριση στερέων αποβλήτων με έμφαση στον εργαστηριακό τους χαρακτηρισμό και στον έλεγχο συστημάτων επεξεργασίας τους"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Πρόσκληση 11ης ΓΣΕΣ .pdf


08-02-2018 (thspanid)