Δημοσιευμένες διπλωματικές εργασίες σε περιοδικά με κριτές