Πρόγραμμα Erasmus

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θράκης συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ERASMUS, δηλ. φοιτητικής κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση. Η ευκαιρία μετακίνησης φοιτητών μας για σπουδές αξιοποιήθηκε αρχικά σε ικανοποιητικό βαθμό , με δυο (2) μετακινήσεις σε ετήσια βάση, ενώ παρατηρείται πτωτικό ενδιαφέρον κατά τελευταία τέσσερα (4) έτη, με μια μετακίνηση ανά έτος. Οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν η Φιλανδία, η Δανία και η Γερμανία, ενώ σήμερα διατηρούνται συμφωνίες με την Ιταλία και την Πολωνία. Ενδιαφέρον ίσως, να αναφερθεί, είναι ότι είχαμε στο Τμήμα και μια μετακίνηση φοιτητή από το Πολυτεχνείο του Aachen, Γερμανίας, για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκ μέρους των φοιτητών παρατηρείται κατά τα τελευταία δυο (2) έτη για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, με συμμετοχή έως και τριών (3) φοιτητών ανά έτος. Αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι η απόκτηση εργαστηριακής εμπειρίας στο εξωτερικό, η παραμονή σε ένα διεθνές περιβάλλον, η εξοικείωση με μια άλλη κουλτούρα επιχειρησιακού περιβάλλοντος και η εμπέδωση μιας ξένης γλώσσας, αποτελούν σημαντικά κίνητρα, ιδιαίτερα κάτω από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες του παρόντος και τις αβέβαιες προοπτικές απασχόλησης μηχανικών στην Ελλάδα.