Μαθήματα

ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (1ο - 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

1ο εξάμηνο
1 Μαθηματικά Ι
2 Βιολογία - Οικολογία
3 Υδατική Χημεία
4 Τεχνικό Σχέδιο - CAD
5 Προγραμματισμός ΗΥ
6 Φυσική Ατμόσφαιρας

2ο εξάμηνο
1 Μαθηματικά II
2 Περιβαλλοντική Γεωλογία
3 Αναλυτική Χημεία
4 Γεωγραφικά Συστήματα Πληρφοριών - GIS
5 Ρευστομηχανική
6 Ατμοσφαιρική Χημεία

3ο εξάμηνο
1 Πιθανότητες και Αριθμητική Ανάλυση
2 Εφαρμοσμένη Στατιστική
3 Ατμοσφαιρική Ρύπανση
4 Φαινόμενα Μεταφοράς
5 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
6 Τεχνική Υδρολογία
7 Ξένη Γλώσσα Ι
7.1 Αγγλικά Ι
7.2 Γερμανικά Ι

4ο εξάμηνο
1 Τεχνική Φυσικών Διεργασιών
2 Τηλεπισκόπηση
3 Φυσική Ωκεανογραφία
4 Μηχανική Στερού Σώματος - Αντοχή Υλικών
5 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
6 Οικονομικά Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων

5ο εξάμηνο
1 Τεχνική των Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών
2 Τεχνολογία Πόσιμου Νερού
3 Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι
4 Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων Ι
5 Τεχνική Οικονομική
6 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

6ο εξάμηνο
1 Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι
2 Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία Ι
3 Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτήρια - Ενεργειακή Επιθεώρηση
4 Τεχνολογίες ΑΠΕ
5 Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική
6 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντική Επιθεώρηση

ΔΥΟ (2) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (6ο - 10ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
7ο εξάμηνο
1 Κλιματολογία
2 Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (MATLAB - ANSYS - DAISYLAB - LABVIEW)
3 Στατιστική ΙΙ (Περιραματικός Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση Διεργασιών, Χρονοσειρές)
4 Δυναμική και Έλεγχος Διεργασιών
5 Προσομοιώσεις Διασποράς Ατμοσφαιρικών Ρύπων
6 Μία Επιλογή Από:
6.1 Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
6.2 Μία Επιλογή από την Κατεύθυνση ΙΙ

8ο εξάμηνο
1 Βασικά Στοιχεία Ενεργειακών Συστημάτων
2 Παγκόσμια Βιογεωχημεία
3 Ποιότητα της Ατμόσφαιρας Εσωτερικών Χώρων
4 Οικονομικά των Κλιματικών Αλλαγών
5 Κλιματική Αλλαγή και Δράσεις Μετρίασης Ακραίων Κλιματικών Φαινομένων
6 Μία Επιλογή Από:
6.1 Πράσινη Επιχειρηματικότητα
6.2 Μία Επιλογή από την Κατεύθυνση ΙΙ

8ο εξάμηνο (Καλοκαιρινοί Μήνες, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

9ο εξάμηνο
1 Έξι (6) Επιλογές από:
1.1 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προτιμήσεων
1.2 Διαχείριση Ποιότητας Αστικής Ατμόσφαιρας
1.3 Εκτίμηση Κινδύνου για την Υγεία από Ατμοσφαιρικές Παραμέτρους (και Ατυχήματα)
1.4 Τεχνολογία Καυσίμων 3 5 ΑΝΑΘΕΣΗ
1.5 Σχεδιασμός ΑΠΕ
1.6 Χημικές Διεργασίες στην Ατμόσφαιρα
1.7 Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων ΙΙ
1.8 Μικρο-μετεωρολογία
7 Ξένη Γλώσσα ΙΙ (Μία επιλογή από)
7.1 Αγγλικά ΙΙ
7.2 Γερμανικά ΙΙ

10ο εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
7ο εξάμηνο
1 Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΙΙ
2 Οικολογικά Δομικά Υλικά
3 Εφαρμοσμένη και Υπόγεια Υδραυλική
4 Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία ΙΙ
5 Δύο (2) Επιλογές Από:
5.1 Γεωδαισία
5.2 Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων
5.3 Συνθήκες Άνεσης στα Κτίρια

8ο εξάμηνο
1 Τεχνολογία και Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων
2 Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Διεργασιών σε ΜΕΥΑ
3 Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ
4 Διαχείριση Υδατικών Πόρων
5 Δύο (2) Επιλογές Από:
5.1 Περιβαλλοντική Υπολογιστική Ρευστομηχανική
5.2 Περιβαλλοντική Διαχείριση Εσωτερικών και Παράκτιων Συστημάτων
5.3 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Προσομοίωση

Α/Α 8ο εξάμηνο (Καλοκαιρινοί Μήνες, προαιρετικό)
1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

9ο εξάμηνο
1 Επιχειρησιακή Έρευνα
2 Περιβαλλοντική Ακτομηχανική
3 Σχεδιασμός Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης
4 Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον
5 Δύο (2) Επιλογές Από:
5.1 Ειδικές και Προχωρημένες Διεργασίες σε ΜΕΥΑ
5.2 Εξυγίανση Εδαφών και Υδάτων από Επικίνδυνα Απόβλητα
5.3 Ελεγχος Συστημάτων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων
5.4 Αναερόβιες Διεργασίες για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Βιομάζας
6 Ξένη Γλώσσα ΙΙ (Μία επιλογή από)
6.1 Αγγλικά ΙΙ
6.2 Γερμανικά ΙΙ

10ο εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία