Τεχνολογία μη Συμβατικών Πηγών Ενέργειας Ι

Περιγραφή: Εισαγωγή: Ενεργειακό ισοζύγιο και υφιστάμενο μίγμα ενεργειακών πηγών. Υπερθέρμανση του πλανήτη. Εξάντληση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, κορύφωση της πετρελαϊκής παραγωγής. Ολικό και τεχνικό δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Προοπτικές και στόχοι αύξησης του μεριδίου των ΑΠΕ, το Πρωτόκολλο του Κυότο, η Οδηγία 20-20-20 και το συνέδριο της Κοπεγχάγης. Ηλιακή Ενέργεια: Ολικό και τεχνικό δυναμικό, ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και οι διακυμάνσεις της, προσπίπτουσα ακτινοβολία σε συλλέκτη, βέλτιστη κλίση συλλέκτη. Άμεση, διάχυτη και ανακλώμενη συνιστώσα της ηλιακής ακτινοβολίας. Ενεργητικά ηλιακά συστήματα, τύποι και τεχνολογίες, βασικά στοιχεία σχεδιασμού. Παθητικά ηλιακά συστήματα, βασικοί υπολογισμοί θερμικής παραγωγής. Ηλιακή Ηλεκτροπαραγωγή, φωτοβολταϊκά συστήματα, αρχή λειτουργίας και τεχνολογίες, χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας, βασικοί υπολογισμοί. Αυτόνομα και υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα, βασικοί υπολογισμοί, συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Θερμικά ηλιακά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής, περιγραφή και δυνητικές εφαρμογές. Αιολική Ενέργεια: Ολικό και τεχνικό δυναμικό, διαθέσιμη και απολήψιμη ισχύς ανέμου, κατανομές ταχύτητας ανέμου, χάρτες αιολικού δυναμικού. Ανεμογεννήτριες, περιγραφή, βασικοί σχεδιαστικοί υπολογισμοί, καμπύλη ισχύος. Διαστασιολόγηση ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων. Αυτόνομα και υβριδικά αιολικά συστήματα, βασικοί υπολογισμοί. Βιομάζα: Τύποι και χαρακτηριστικά βιομάζας, δυνητικό και εκμεταλλεύσιμο δυναμικό. Η βιομάζα ως καύσιμο, στοιχειακή σύσταση και θερμογόνος δύναμη. Συμπαραγωγή ηλεκτρικής/θερμικής ισχύος από βιομάζα, καύση και σύγκαυση, αεριοποίηση, χώνευση και συμπαραγωγή από βιοαέριο. Παραγωγή βιοκαυσίμων, πυρόλυση βιομάζας, παραγωγής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ, πελλέτες βιομάζας. Ολοκληρωτικό δυναμικό βιομάζας, βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς και η αρχή του βιο-διυλιστηρίου. Ενέργεια Υδατοπτώσεων: Δυναμικό στην Ελλάδα, περιγραφή και τύποι υδροστροβίλων, βασικοί σχεδιαστικοί υπολογισμοί και ενεργειακή απόδοση στροβίλων Francis και Kaplanς. Γεωθερμία: Γεωθερμικό δυναμικό, γεωθερμικά πεδία υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας, διαπερατότητα πετρωμάτων, πεδία νερού και ατμού, πεδία ξηρών βράχων, παραγωγή γεωθερμικών ρευστών και ανανεωσιμότητα γεωθερμικής ενέργειας, υπέρθεση και επανεισαγωγή. Γεωθερμική συμπαραγωγή, περιγραφή εγκαταστάσεων ξηρού ατμού, ακαριαίου ατμού και διπλού κυκλώματος, ηλεκτρική/θερμική συμπαραγωγή και απόδοση. Τεχνολογίες θέρμανσης, θέρμανση από πεδία μέσης ενθαλπίας, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, περιγραφή συστημάτων, θερμική απόδοση.
Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Εξάμηνο: 6ο
Κωδικός Μαθήματος: ΣΤ2ΥΠ


Στοιχεία Μαθήματος

Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες: 3.5
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0