Περιβαλλοντική Κοινωνική Ψυχολογία

Περιγραφή: Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων και του κτιστού περιβάλλοντος. Θεωρία και έρευνα περιβαλλοντικών παραγόντων και ικανοποιητικών συνθηκών σε κτίρια και πόλεις. Επί τόπου ασκήσεις καταγραφής με όργανα συνθηκών άνεσης σε κτίρια και αστικούς χώρους (θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα ρεύματος αέρα). Δείκτες θερμικής άνεσης (WBGT, ET, PMV, PPD)-Παράγοντες επίδρασης-Συσχέτιση παραγόντων (μεταβολισμός, ρουχισμός, θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα ρεύματος αέρα και άλλων παραμέτρων). Παραδείγματα συνθηκών θερμικής άνεσης εσωτερικών χώρων. Διερεύνηση στάσεων κοινού σε θέματα Συνθηκών Άνεσης. Επίπεδα φωτισμού, φυσικός-τεχνητός. Αερισμός, φυσικός-τεχνητός. Ηλιασμός-Σκιασμός, φυσικός-τεχνητός. Ποιότητα (σύνθεση αέρα)-Μη ορατές ακτινοβολίες-Ήχος-ηχορρύπανση. Οπτικό περιβάλλον-Εξοπλισμός χώρου-Ανθρώπινο περιβάλλον-Συγκέντρωση-Αποδοτικότητα. Σύνδρομο Άρρωστου Κτιρίου (SBS)-Επεμβάσεις. Διερεύνηση στάσεων κοινού σε θέματα: Εξοικονόμησης ενέργειας-Διατάξεις εφαρμογών ΑΠΕ. Διερεύνηση στάσεων κοινού και ενημέρωσης σε θέματα οικολογικών υλικών, οικολογικών κτιρίων καθώς και συστημάτων και διατάξεων εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο σε κτιριακή όσο και αστική κλίμακα.
Διδάσκων: ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Εξάμηνο: 6ο
Κωδικός Μαθήματος: ΣΤ4ΕΠ


Στοιχεία Μαθήματος

Χαρακτηρισμός μαθήματος: Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες: 3.5
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0