ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ι

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Chemical and Biochemical Unit Operations

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 

???

ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 

Compulsory

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 

First cycle, General Education

ΕΤΟΣ:

 

3rd year, 5th semester

ECTS:

 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

The course is presented in the classroom using laptop and projector. The course consists of the theory presentation, the formulation and answer/solution of questions/exercises as well as experimental exercises. The marker board is used too when needed.  The experimental exercises take place in the laboratory of Management and Treatment of Wastewaters

 

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

4 hours lectures/training in the classroom, 2 hours training in the laboratory

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

The course of Chemical and Biochemical Unit Operations includes the methodology for determining the stoichiometry and kinetics of chemical and biochemical reactions as well as the design of the basic ideal and non-ideal reactors. It also includes an introduction to the chemical catalysis.  Specifically, the contents of the course are:

 

 • Classification of chemical reactions and reactors, basic definitions, extent and mechanisms chemical reactions.
 • Thermodynamics of chemical reactions.
 • Kinetics of chemical reactions (effect of concentration and temperature). Determination and utilisation of the rate function for expressing the concentration versus time for different reaction systems. Kinetics of enzymatic reactions and determination of the Michaelis-Menten kinetics. Types of inhibition. Microbial growth kinetics and production of metabolic compounds. Types of growth kinetics based on substrate limitation.
 • Design of reactors in the case of different reaction systems (1st order, 2nd order, enzymatic, microbial) which may be simple or complex based on the number of reactions they involve (one or two way, single or multiple reactions in parallel or in series). Design of ideal batch reactors. Design of ideal continuously stirred tank reactors. Design of plug flow reactors. Configurations of multiple continuously stirred tank reactors in parallel or in series.
 • Non ideal reactors
 • Introduction to the design of catalytic reactors.

 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:

Katerina Stamatelatou, Assistant professor

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

 

 1. Kinetics in batch reactor
 2. Design of continuously stirred tank reactor - Effect of the hydraulic retention time.
 3. Design of plug flow reactor - Effect of the hydraulic retention time.
 4. Hydraulic time distribution

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Katerina Stamatelatou, Assistant professor , K. Elmasides Assistant professor, Dr. V. Diamantis.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ:

 

Fogler Scott H. (2009) " Μηχανική χημικών αντιδράσεων και σχεδιασμός αντιδραστήρων", εκδόσεις Τζιόλα.

Smith J. M. (1997) " Μηχανική Χημικών Διεργασιών", 3η εκδοση, εκδόσεις Τζιόλα.

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Mathematics, Transport phenomena and Thermodynamics

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ:

 

 1.    Knowledge based

Comprehension of (a) the concepts of stoichiometry and the rate of chemical reactions, (b) the differences in the basic reactor types, (c) the application of mass and energy balances on the basic reactor types in the cases of various reaction system types. Comprehension of the non ideal conditions and their effect on the reactor efficiency. Basic knowledge of catalysis.

 

 1.    Skills

 

 • Ability to operate different reactor types and design them based on the reaction kinetics determined experimentally.
 • Abilitytoderiveandusethehydraulicretentiontimedistributionfortherealefficiencyofreactors.
 • Compilationofscientificreports.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

The assessment is based on midterm and final exams. The reports are also assessed.

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Greek

 

Contact

 • Address:Department of Environmental Engineering, 67100, Xanthi

 • Telephone: 30 25410 79109,79117,79112

 • Email: secr@env.duth.gr