ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ι

COURSEUNITTITLE:

Physical Unit Operations

 

COURSEUNIT

CODE:

 

???

TYPE OF

COURSE:

 

Compulsory

LEVEL OF

COURSE:

 

First cycle, General Education

YEAR/SEMSTER

 

2nd year, 4th semester

ECTS:

 

5

TEACHING METHOD:

The course is presented in the classroom using laptop and projector. The presentations include videos (duration of a couple of minutes) and photographs to illustrate the processes and make them more comprehensible. The course consists of the theory presentation, the formulation and answer/solution of questions/exercises as well as experimental exercises. The marker board is used too when needed. The experimental exercises take place in the laboratory of Management and Treatment of Wastewaters.

 

DURATION (WEEKLY):

4 hours lectures/training in the classroom, 2 hours training in the laboratory.

 

COURSE CONTENT:

Physical Unit Operations: processes occurring under the effect of physical forces which do not alter the participating matter. Based on this definition, the physical unit processes may be categorised to those involving (a) the mass and energy transfer, (b) the mixing of materials of the same of different phase and (c) the separation of materials of the same of different phase. In this course, the emphasis is on the physical processes involved in the treatment technologies of wastewater, water and air pollutants. Specifically, the processes taught are:

 1. Pumps of air and liquid fluids
 2. Mixing
 3. Coagulation-Flocculation
 4. Sedimentation
 5. Filtration (beds, cake)- Fluidisation (cleaning)
 6. Centrifugation
 7. Adsorption
 8. Gas transfer in liquids: Absorption-Stripping, Aeration.

 

TEACHER:

Katerina Stamatelatou, Assistant professor

 

EXPERIMENTAL EXERCISES:

 

 1. Pumps
 2. Coagulation-Flocculation
 3. Zone settling
 4. Filtration though sand bed
 5. Adsorption on activated carbon
 6. Gas absorbance

 

TEACHERS

Katerina Stamatelatou, Assistant professor , K. Elmasides Assistant professor, Dr. V. Diamantis.

ASSISTANT PERSONEL:

 

RECOMMENDED READING:

 

W.L. McCabe, J.C. Smith, P. Harriott (2008) «Βασικές διεργασίες χημικής μηχανικής» εκδόσεις Τζιόλα

Ε. Καστρινάκη (1999) «Μηχανικές φυσικές διεργασίες», εκδόσεις Τζιόλα.

Α. Ζουμπούλης, Θ. Καραπάντσιος, Κ. Μάτης, Π. Μαύρος (2009), «Στοιχεία Φυσικών Διεργασιών» εκδόσεις Τζιόλα

T.D. Reynolds, P.A. Richards (1996) “Unit operations and processes in environmental engineering” , Cengage Learning, USA.

 

PREREQUISITES:

Mathematics, Fluid Mechanics, Transport phenomena and Thermodynamics

 

LEARNINGOUTCOMESANDCOMPETENCES:

 

 1.     Knowledge based

The student becomes capable of comprehending the basic physical processes applied in environmental engineering. Emphasis is given on the common principles and concepts applied to different processes for deeper comprehension. As far as the calculation of basic design parameters of each process is concerned, the student is capable to follow the steps of a procedure based on experimental data and values of parameters (properties of fluids, empirical constants etc) which can be found in manuals. The student also learns what the critical points in the design of each process are. The basic terminology in English is also provided.

 

 • Knowledgeofbasictypesofpumps - differencesandsimilaritiesintheoperatingprinciple of the pump and the type of fluid (liquid or gas). Use of operating diagrams. Applicationof energy balances for calculation of head loss, compression ratio in compressors, air velocity in fans
 • Comprehension of the concept of the velocity gradient. Knowledge of the basic mixing types (mechanical, pneumatic, hydraulic) and the basic design parameters (geometry of container and mixing device, operating parameters etc) for rapid or slow mixing.
 • Comprehension of basic properties of colloidal solutions (basic examples of colloids solution in liquid and gas media), the mechanisms of destablisation and the effect of coagulant dosage on the destabilisation. Knowledge of basic coagulants. Calculation of basic design parameters of coagulation-flocculation tanks.
 • Comprehensionoftheprinciplesofsolidseparationfromgaseousorliquidfluidviagravity or centrifugal forces. Knowledgeofthefourbasicsettlementtypesand the methodologies for settlement tank design for each type. Comprehension of the correlation of the surface loading with the solid removal efficiency and the concentration of solids with the prevailing type of settlement. Knowledge of the various centrifugal separators.
 • Comprehensionofthefiltrationmechanisms and operation-cleaning of filtration beds, and theirbasicdesignparameterssuchas stratification, number and types of filling materials, porosity and depth of the bed, solid loading. Calculation of the head losses and use of this parameter for design. Calculationoftheupflowvelocityforbedfluidisation.
 • Comprehension of the principles of adsorption, desorption and equilibrium. Calculation and use of isotherms (Langmuir, Freudlich), for estimating the removal efficiency of an adsorbant. Calculationanduseofbreakthroughcurves for the design of adsorption beds (kinetic and scale-up methods). Knowledge of the characteristics of adsorption, their operation, cleaning and regenaration of the adsorbants (e.g. activated carbon)
 • Comprehensionofthebasicprinciplesinmass transfer through interfaces and application for the case of gas transfer to liquids.Knowledgeofthegasabsorbancetowercharacteristics, fillingmaterials, operation, and the calculation of the tower height so that the desired removal of the gas pollutant is achieved. Applicationofmasstransferforcalculating the oxygen (hard to dissolve in aqueous solution) needed to be transferred in wastewaters at a specific concentration level.

 

 1.    Skills / Competences acquired

 

 • Capabilityforhandlingbasiclaboratoryequipment.
 • Capability to perform experiments needed for the design of physical unit processes.
 • Compilation of scientific reports.

 

ASSESSMENTMETHODS:

The assessment is based on midterm and final exams. The reports are also assessed.

 

TEACHING LANGUAGE:

Greek

 

Contact

 • Address:Department of Environmental Engineering, 67100, Xanthi

 • Telephone: 30 25410 79109,79117,79112

 • Email: secr@env.duth.gr